VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER


1. ALLMÄNT

1.1. Tillämpningsområde

Axsmart Ab (nedan säljaren) allmänna sälj-, leverans- och garantivillkor (nedan säljvillkor) tillämpas på Axsmart Abs kunders (nedan köpares) beställning hos Axsmart Ab eller ett av Axsmart Ab anvisat bolag (nedan säljare, köpare och säljare, nedan tillsammans parterna) samt leverans av säljarens varor i Finland utifrån avtalet. Dessa säljvillkor gäller tills vidare. Axsmart Ab har rätt att uppdatera dessa säljvillkor varvid uppdaterade säljvillkor tillämpas på beställningar som gjorts efter att de trätt i kraft. Gällande säljvillkor vid tidpunkten i fråga är tillgängliga på Axsmart Ab webbplats på adressen www.axsmart.net. På beställningar som gjorts i webbshopen tillämpas dessutom webbshopens

användningsvillkor.

1.2. Kunder

En förutsättning för en kundrelation är att en skriftlig beställning upprättas.

2. ANBUD, GODKÄNNANDE OCH PRIS

2.1. Anbudets giltighet

Säljarens anbud gäller under den tid som nämns i anbudet med reservation för mellanförsäljning. Om ingen giltighetstid nämns gäller anbudet 14 dagar från anbudets datum.

2.2. Avtalets uppkomst

I ett köp som baseras på ett anbud uppstår ett avtal då köparen meddelat att säljarens anbud godkänns. I andra än anbudsbaserade köp uppstår ett avtal då säljaren styrkt beställningen eller levererat varan.

2.3. Priser

Som prissättningsgrund används för lagerprodukter säljarens priser med skatt som gäller på beställningsdagen eller priser som parterna avtalat om separat. För övriga än lagerprodukter tillämpas prissättning som avtalas separat från fall till fall. Till priserna läggs mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid tidpunkten i fråga.

2.4. Ändringar i priset

Säljaren har rätt att justera priserna efter att avtal ingåtts om valutakurser, som omedelbart påverkar importpriser, råvarornas priser, importavgifter eller andra av säljaren oberoende kostnader, avgifter, skatter eller avgifter av skattenatur ändras före leveransdatumet och ändringen i fråga påverkar direkt priset på varor som avtalet gäller eller kostnader i anslutning till att leverera dem. I fråga om utrikes varor binds priset till valutakursen i säljarens anbud eller anbudsbekräftelsen eller på annat sätt till Europeiska Centralbankens valutakurs som gäller den dag då anbudet ges.

3. ÄGANDERÄTT OCH RISKANSVAR

Äganderätten övergår på köparen efter att hela köpesumman inklusive eventuella dröjsmålsräntor och varurelaterade serviceavgifter har betalats. Riskansvaret övergår på köparen efter att varan har överlämnats till köparen eller en fraktare, om annat inte följer av leveransklausulen

4. LEVERANS AV VARA

4.1. Leveranstid

Om annat inte avtalats, beräknas leveranstiden från den tidpunkt som infaller senast av nedanstående: a) avtalets ikraftträdandedag, b) då säljaren mottar tillståndsmeddelandet vid köp som kräver tillstånd av myndighet, c) då en avtalad säkerhet eller förhandsbetalning ges eller d) då köparen meddelar säljaren den information som behövs för leveransen.

4.2. Leveransvillkor

Leveranskostnaderna debiteras köparen enligt Axsmart Axs prislistan. Om varan kräver en speciell lyftanordning för att lyfta varan ur lasten ska köparen ombesörja detta på egen bekostnad. I direkta fabriksleveranser från internationella tillverkare används dock de gällande leveransklausulerna INCOTERMS 2020. Om inte annat avtalats är leveransvillkoret då EXW (ex works) den levererande fabrikens lager.

4.3. Hämtning av varor

Om parterna avtalat om hämtning av varorna, har köparen skyldighet att hämta varorna som beställts inom två dagar från att köparen kunnat hämtavarorna i enlighet med säljarens meddelande, om inte parterna avtalat om en annan tid. Säljaren har ingen skyldighet att förvara varorna efter ovan nämnda hämtningstid. Om köparen vill hämta varorna efter hämtningstiden och varorna inte är tillgängliga längre, har säljaren rätt att återbetala köpesumman som betalats för varorna, minskat med gottgörelse enligt punkt 6.5 i dessa villkor (returnering av varor). Säljaren har dessutom alltid rätt att häva köpet om köparen inte hämtat varorna inom 14 dagar från säljarens uppmaning.

4.4. Förpackningar och materialcertifikat

Priserna innehåller inte varornas förpackningskostnader. Varornas förpackningar och skyddskostnader debiteras köparen i enlighet med gällande prislista. Materialcertifikat som gäller varupartier som levereras från lager debiteras i enlighet med en separat Axsmart abs prislista. Materialcertifikat i anslutning till fabriksleveranser debiteras enligt fabrikens tariff.

4.5. Frakt

Frakten debiteras i enlighet med separata fraktgrunder enligt Axsmart Abs prislistan.

4.6. Försäkring

Om parterna inte avtalar om annat skriftligen i förväg, är säljaren ansvarig för att försäkra leveranser för köparens räkning. Försäkringsavgift i enlighet med prislistan debiteras köparen på fakturan som gäller varorna.

4.7. Dröjsmål

Säljaren eller köparen ska utan dröjsmål meddela varandra om uppfyllandet av säljarens eller köparens prestationsskyldighet kommer att fördröjas. Samtidigt ska orsaken till dröjsmålet uppges samt en ny leveranstid. Köparen har inte i fall av dröjsmål rätt att kräva leverans, om det i omständigheterna inträffat en förändring som väsentligt påverkar prestationsskyldigheternas förhållande enligt det ursprungliga avtalet. Om köparen inte inom sju (7) vardagar från att ha fått meddelandet gör en reklamation om den nya leveranstiden som säljaren anger, har köparen inte rätt att häva avtalet med stöd av punkt 5 i avtalet. Om fördröjningen beror på säljarens oaktsamhet och under förutsättning att parterna avtalat om en bindande leveranstid, har köparen rätt att få ersättning för den direkta skada som orsakats köparen som en följd av fördröjningen. Ersättningen uppgår till högst 0,5 procent av värdet på de fördröjda varorna (moms 0 procent) för varje hel vecka efter leveransdatumet. Ersättningen uppgår trots ovan stående till högst 7,5 procent av de fördröjda varornas värde (moms 0 procent). Krav på skadestånd ska framställas inom sju (7) vardagar från varans faktiska leveransdag. Om säljaren gett enbart en uppskattad leveranstid, strävar säljaren efter att leverera varan i enlighet med uppskattningen, men säljaren svarar inte då för att leveransen sker i enlighet med den uppskattade leveranstiden. Säljaren har inte heller ansvar för fördröjningen om fördröjningen beror på säljarens varuleverantör.

5. VAROR, FEL OCH GARANTI, ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1. Produktinformation och tekniska dokument

Varornas allmänna produktinformation och tekniska dokument (inklusive eventuella installations-, användnings- och serviceanvisningar) är tillgängliga för köparen i säljarens webbutik eller på begäran. Säljaren levererar produktinformationen om de varor som omfattas av avtalet skriftligen enbart på köparens separata begäran.Parterna avtal separat om leverans av övrig produktinformation eller tekniska dokument i anslutning till produkten. Säljaren eller dennes avtalspartnersinnehar rättigheterna till tekniska dokument som överlåts, såsom bilder, ritningar, kalkyler och övriga dokument och köparen binder sig att inte kopiera dem och använda dem enbart för att behandla anbudet, i syfte att genomföra leveransen eller använda varorna i enlighet med deras användningsändamål.

5.2. Varans egenskaper

Varorna ska vid leveranstidpunkten uppfylla kraven i gällande lagar och förordningar. Om dessa ändras efter att säljaren gett ett anbud, ska avtalet ändras om ändringen påverkar kostnader, leveranstid eller övriga avtalsomständigheter. Säljaren ansvarar för varans kvalitet och övriga egenskaper bara i enlighet med de uppgifter som specificeras i avtalet. Köparen svarar för riktigheten i uppgifter som överlåtits till säljaren angående varans användningsändamål och leverans. Om köparen överlåter varan i konsumenthandel eller som en del i en konsumenttjänst har köparen ensam ansvar för att följa konsumentlagstiftningens bestämmelser.

5.3. Kvalitetskontroll

Säljaren strävar till att skäligen medverka till att köparen har möjlighet att få information om tillverkarnas kvalitetskontroll angående de varor som köparen införskaffat.

5.4. Mottagnings, installations- och driftgranskning

Köparen eller dennes representant ska då varan mottas konstatera att leveransen motsvarar det kolliantal som antecknats i fraktsedeln och granska att dess yttre är oskadat. Transportskada och brist som upptäckts då varan mottas ska omedelbart meddelas till fraktföraren och en anteckning göras i fraktsedeln och en vederbörlig reklamation göras till säljaren. En skadad vara ger inte rätt att neka till att motta varan eller betala fakturan. Om köparen skriftligen med ett separat avtal fastställt att säljaren inte försäkrar leveransen för köparens räkning, tar köparen vid en eventuell reklamation kontakt med fraktföraren direkt. Om leveransen inte motsvarar följesedeln ska en vederbörlig reklamation göras inom sju (7) vardagar till säljaren. Vid installation av varan ska montören utföra installations- och användningsgranskning på varan i enlighet med normalförfarande innan den installeras eller fästs samt säkra att den installerade varan är felfri och fungerar som den ska och att varan passar användningsändamålet.

5.5. Garanti

5.5.1. Allmänt
Såvida annat inte anges i de produktspecifika garantivillkoren ansvarar säljaren för material- och tillverkningsfel i varan vid leveransögonblicket i enlighet med villkoren som gäller garanti i dessa säljvillkor. Om varans tillverkare beviljat separat garanti för en produkt begränsar garantin säljarens felansvar och garantin, och säljaren svarar inte för fel som inte hör till tillverkarens garanti. Garantitiden är den garantitid som tillverkaren till varan i fråga angett. Garantitiden meddelas i dokumenten som medföljer produkten eller på webbplatsen för produktens tillverkare. Ingen garanti gäller dock förbrukningsartiklar som tillverkaren inte beviljat separat garanti för. I fall att leveransens detaljer (pris, leveranstid, varans kvalitet och egenskaper) avtalas mellan köparen och varans tillverkare direkt, ska reklamationen riktas direkt till varans tillverkare, om inte felet direkt beror på säljarens verksamhet eller försummelse. Säljaren har rätt att enligt eget val antingen åtgärda felet eller leverera en ny vara eller bevilja prisavdrag. Garantin gäller om varan använts omsorgsfullt för användningsändamålet och i enlighet med användningsvillkor.

5.5.2. Begränsningar av garanti

Om det inte i tillverkarens garantivillkor anges en mer omfattande ersättningsskyldighet, ersätter säljaren enbart transportkostnader i anslutning till åtgärdande av felet utöver skyldigheterna i enlighet med punkt 5.5.1. Säljaren har ingen skyldighet att ersätta övriga direkta eller indirekta skador. Säljaren ansvarar inte för fel som orsakats av installationsfel, om installationsanvisningarna inte följts, normalt slitage, felaktig lagerhantering eller användning, skador på grund av att underhållsåtgärder försummats eller slutanvändarens försummelse. Säljaren svarar inte heller för fel som orsakas av att köparens anvisningar följs (planer och anvisningar, råvara, konstruktion, arbets- eller tillverkningsmetod). Produktgarantin gäller inte skada som uppstått under transport och garantin upphör omedelbart om produkten ändras utan säljarens skriftliga samtycke. Köparen ska på säljarens begäran leverera en felaktig produkt eller del till säljaren. Om inte annat konstateras i tillverkarens garantivillkor, förlängs inte produktens garantitid om produkten åtgärdas eller en ny produkt levereras.

5.5.3. Garantibaserade krav

Ett garantibaserat krav ska framställas till säljaren skriftligen inom garantitiden och inom sju (7) vardagar från att ett fel som täcks av garantin upptäcks. I konsumenthandel som återförsäljare idkar ska ett krav som baseras på garanti framställas inom garantitiden och inom två (2) månader då ett fel som täcks av garantin upptäcks.

5.5.4. Produkter inom elbranschen som säljaren tillverkat eller låtit tillverka

Säljaren lämnar STUL-garanti på de elprodukter som säljaren tillverkar eller låter tillverka. STUL-garantins villkor finns på Elentreprenörsförbundet STUL rf:s webbplats. Garantin omfattar dock inte delar som slits (såsom ljuskällor) eller förbrukningsprodukter eller övriga produkter vars normala användningstid är kortare än garantitiden, om inte annat nämns.

5.5.5. Övriga produkter

I fråga om övriga produkter tillämpas de garantivillkor som konstateras ovan i dessa leveransvillkor och tillverkaren svarar för att garantivillkoren verkställs på tillverkarens produkter. Säljaren ansvarar inte för att tillverkarens garantivillkor verkställs.

5.6. Tjänster i anslutning till varor

Om parterna avtalat om att säljaren utför installationstjänster, förbehandlingstjänster eller övriga tjänster på varorna, svarar säljaren för att tjänsterna i fråga utförs omsorgsfullt och i enlighet med tillverkarnas anvisningar. Köparen ska granska att tjänster i anslutning till säljarens varor utförts felfritt innan varorna används. Eventuellt inrednings- eller förinstallationsarbete på elutrustning utförs i säljarens lokaler och på uppdrag av säljaren i enlighet med tillverkarnas anvisningar, tillämpliga standarder och köparens krav och eventuella anvisningar. Om en behörig myndighet skulle konstatera att inredning eller förinstallation på avtalsenliga varor anses som tillverkning av elutrustning, konstaterar parterna för tydlighets skull att inredningsarbetet genomförs som underleverantör till köparen som svarar för elutrustningens installation eller en entreprenör som köparen anvisat och att köparen förbinder sig att se till att det utöver en mottagningsgranskning även utförs en idrifttagningsgranskning på varorna i enlighet med lagstiftningens krav innan de kopplas till elnätet eller varan används samt att de fyller övriga krav som lagstiftningen och myndigheter ställer. Idrifttagningsgranskningen ska omfatta även funktion och säkerhet hos de komponenter som installerats på varan och resultaten ska dokumenteras i ett protokoll i enlighet med lagstiftningens krav.

5.7. Person- eller sakskada orsakad av en produkt

Säljaren svarar inte för skada som orsakas av en produkt som säljaren levererat, på fast eller lös egendom eller för följder av denna slags skada. Säljaren svarar inte heller för skada som orsakas av en produkt som säljaren levererat, på en produkt som köparen tillverkat eller på en produkt som innehåller en produkt som köparen tillverkat. Säljaren svarar för person- och/eller sakskada som orsakats en privatperson till följd av en produkt som säljaren levererat, om säljaren ansvarar för skadan i enlighet med produktansvarslagen.

5.8. Ansvarsbegränsning

Säljaren har skyldighet att ersätta enbart i dessa villkor konstaterade direkta skador som orsakas köparen. Säljaren har ingen skyldighet att ersätta andra direkta skador och säljarens ansvar för leveransen har i alla fall begränsats till leveransens värde. Säljaren har ingen skyldighet att ersätta köparen indirekta skador.

6. BETALNING AV KÖPESUMMA, SÄKERHETER OCH RETURNERINGAR

6.1. Betalning av köpesumma

Köparen är skyldig att betala köpesumman enligt de avtalade betalningsvillkoren. Om annat inte avtalats om betalningstiden, är denna sju (7) dagar netto. Betalningstiden räknas från leveransdatumet. Fakturan ska betalas till säljarens konto med den referens som antecknats på fakturan. Om fakturan till någon del innehåller fel, ska den felfria delen dock betalas senast på förfallodagen. Om en faktura förfallit och inte betalats, eller om köparen söks i företagssanering, konkurs eller om köparen annars är oförmögen att betala, förfaller alla säljarens fakturor till betalning för köparen genast oavsett förfallodagarna på fakturorna, om säljaren kräver detta skriftligen. Köparen ska betala fakturan i enlighet med detta avtal, fastän köparen skulle göra leveransen stridig. En köpare som har kontantkundkonto betalar inköp i butiken med allmänna betal- och kreditkort. En köpare med kundkonto med kredit betalar order via säljarens webbutik mot faktura eller när produkten beställs. Dessutom kan en köpare med kundkonto med kredit betala inköpen med de vanligaste betal- och kreditkorten i butiken. En köpare med kontantkonto betalar alltid beställningar via webbutiken i samband med betalningen. Inköp kan betalas med vanliga betal- och kreditkort i webbutiken. Säljarens betalningsförmedlare i betal- och kreditkortstransaktioner är Stripe

6.2. Dröjsmålsränta och inkassoavgifter

Om betalningen fördröjs, debiteras för fördröjningstiden en dröjsmålsränta på sexton (13) procent eller dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen, beroende på vilken av nämnda räntesats som är den högre. Säljaren har rätt att utöver dröjsmålsränta debitera skäliga inkassoavgifter. En betalning som betalats vid fördröjd betalning avdras i första hand från den upplupna räntan och därefter från de förfallna avgifterna, kostnaderna och kapitalet, i nämnda ordning, om säljaren inte meddelar annat.

6.3. Avgift för pappersfaktura och handläggning

Säljaren har rätt att på pappersfakturor som sänds till köparen lägga till en avgift för pappersfaktura på 5,00 euro per faktura. Säljaren har dessutom rätt att debitera en hanteringsavgift för leveranser i enlighet med sin gällande praxis, om leveransens värde underskrider 100 euro (moms 0).

6.4. Säkerheter och säljarens rätt att inte leverera varor

Om parterna avtalat om ställande av säkerhet, ska säkerheten ställas innan varans leverans inleds. Säljaren har även efter det rätt att kräva en säkerhet för att köpesumman betalas eller att en befintlig säkerhet höjs, om det finns en grundad orsak att anta att köpesumman eller en del av köpesumman inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att inte leverera produkter om (i) köparen inte i sin helhet betalat förfallna fakturor som säljaren sänt köparen, (ii) köparen inte levererat en säkerhet enligt avtal eller enligt säljarens krav eller (iii) köparens kreditgräns överskridits eller håller på att överskridas. Säljarens rätt att inte leverera varor fortgår tills ovanstående åtgärdats. Säljaren har rätt att låta bli att leverera varor även i det fall att köparens ovan nämnda försummelse gäller ett avtal som ingåtts tidigare mellan säljaren och köparen. Köparen har inte rätt att framställa ersättningskrav som en följd av denna fördröjning.

6.5. Returnering av varor

6.5.1. Lagerhandel

Returnering av varor i säljarens lagersortiment ska alltid avtalas på förhand med säljarens representant och returneringen ska ske omedelbart efter avtalet. Säljaren betalar ingen gottgörelse utan ett avtal om returnerade varor. Ett villkor för godkännande av varureturnering är att varan med förpackning är helt felfri vid returneringen. Köparen svarar för att returnera varan till det lager som levererat varan. Gottgörelsevärdet för en godkänd varureturnering minskas med 25 procent, dock minst trettio (30) euro (moms 0 procent) för att täcka hanterings- och övriga kostnader. En returnering som avtalas med säljaren ska för att gottgörelse ska betalas innehålla den returneringsreferens som säljaren angett. Produkter som skaffas specifikt för Köparen eller mätts eller behandlats enligt Köparens önskemål kan inte returneras.

6.5.2. Fabrikshandel och övriga direkta leveranser

En förutsättning för returnering av andra varor än varor i lagerhandel är att returneringen avtalas med säljarens representant och att varornas tillverkare godkänner varornas returnering separat i förhand. En vara som levererats direkt från tillverkare till köpare returneras till tillverkaren. Returneringar som tillverkaren godkänt på ovanstående sätt levereras på köparens bekostnad till tillverkaren och dessa hanteras i enlighet med tillverkarens returneringsvillkor och gottgörelse till köparen betalas då tillverkaren betalat säljaren gottgörelse för returneringen.

7. HÄVANDE AV AVTALET

7.1. Köparens rätt att häva avtalet

Om säljarens leverans avviker väsentligt från det som avtalats och bristen inte inom en rimlig tid åtgärdas eller en ny avtalsenlig vara levereras till följd av en skriftlig anmärkning som lämnas inom sju (7) vardagar från varans mottagningsdatum, eller om leveransen fördröjs av en omständighet som beror på säljaren så att köparen orsakas oskälig skada och säljaren inte levererar produkterna inom en skälig tid efter att köparen lämnat en skriftlig anmärkning har köparen rätt att häva avtalet till den felaktiga eller fördröjda delen. Om en vara som är föremål för köpet tillverkats eller skaffats specifikt för köparen i enlighet med köparens anvisningar och önskemål och säljaren inte utan betydande förlust kan använda varan på annat sätt, kan köparen häva köpet på grund av säljarens fördröjning enbart om köparen inte uppnår köpets syfte till väsentliga delar på grund av fördröjningen. Köparen har dessutom rätt att häva avtalet om säljarens leverans fördröjs över sextio (60) dagar till följd av force majeure.

7.2. Säljarens rätt att häva avtalet

Om köpesumman eller en del av köpesumman inte har betalats på förfallodagen, har säljaren rätt att efter eget val häva köpet i sin helhet eller den delen av köpet för vilket köparen ännu inte mottagit varan. Säljaren har rätt att häva avtalet även då köparens betalning enligt köparens meddelande kommer att fördröjas eller om det annars är uppenbart att betalningen kommer fördröjas. Säljaren kan dessutom häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet på avtalat sätt eller på ett sätt som skäligen kan förutsättas. Säljaren har dessutom rätt att häva alla köpeavtal som ingåtts med köparen, om köparen söks i företagssanering eller konkurs eller om köparen annars bevisligen är oförmögen att betala.

7.3. Force majeure

Säljaren har ingen skyldighet att fylla avtalet om en naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, pandemi, export- eller importförbud, brist på transportmedel, avslutande av tillverkning, avbrott i allmän trafik eller energidistribution eller annat motsvarande hinder hindrar avtalets uppfyllande eller gör avtalets uppfyllande orimligt. Även i det fall att uppfyllandet av avtalet skulle kräva oskäliga uppoffringar jämfört med fördelen som köparen skulle få, har säljaren ingen skyldighet att uppfylla avtalet. Säljaren har ingen skyldighet att ersätta köparen indirekta eller direkta skador som orsakas av att avtalet inte uppfyllts och säljaren har i dessa fall även rätt att häva avtalet.

8. ÖVRIGA VILLKOR

8.1. Ändringar i avtalet

Ändringar i avtalet ska göras eller styrkas skriftligen.

8.2. Underleverantörer

Säljaren har rätt att använda underleverantörer för att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter. Säljaren svarar för underleverantörers prestation mot köparen på samma sätt som sin egen.

8.3. Sekretess

Köparen förbinder sig att inte delge för tredje part säljarens anbud, beställningsbekräftelse eller andra icke-offentliga uppgifter som säljaren överlåtit till köparen, handlingar eller övriga dokument. Köparens sekretesskyldighet gäller inte uppgifter (i) som är offentliga eller blir offentliga utan att köparen medverkar till detta genom sitt handlande eller sin försummelse; (ii) som bevisligen är i köparens lagliga kontroll innan informationen blir offentlig och som köparen inte fått av säljaren direkt eller indirekt; (iii) som köparen bevisligen utvecklat självständigt eller (iv) som ska delges utifrån lagstiftning eller myndighetsbestämmelse som förpliktar köparen, varvid köparen dock ska meddela säljaren att informationen överlåtits, dess grunder och innehåll till säljaren, om lagstiftningen ger denna möjlighet.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

På avtal mellan säljare och köpare tillämpas Finlands och Ålands lag. Till den del annat inte avtalas i dessa allmänna leveransvillkor, följs Tekniska Handelns allmänna säljvillkor 2010. Meningsskiljaktigheter mellan säljaren och köparen avgörs i tingsrätt som första rättsinstans.